Vad är en råvarubörs?

· Ekonomi
Author

Handeln med råvaror består utav ett utbyte av primära produkter som guld eller olja och så klart olika råvaror som till exempel mjöl. Du köper produkter från en råvarumäklare som är reglerade via medlemskap i råvarubörser runt om i världen.

stocks

En råvara är en obehandlad vara som utvunnits ur naturen. Hit räknas ull, rågummi, skog och malm, liksom mjöl och kött, till exempel. Varor som räknas som råvaror är homogena och är i stort sett lik i kvalité, oavsett producent. Varan ska vara utbytbar, som just då mjöl som exempel.

Råvaror handlas oftast med så kallade terminskontrakt. Detta innebär att man fastställer priset på varan som vid en framtida tidpunkt köps till det givna priset. Avtalet kan också innebära en kontantavräkning på priset och är bindande för båda parter. 1848 bildades världens första råvarubörs och fick namnet Chicago Board of Trade. Handeln sker då som nu på samma sätt och avtalen omfattar:

  • plats där handeln sker, leverans ska ske direkt på platsen eller så fort som möjligt
  • terminskontrakt, där både säljare och köpare är överens om pris, mängd och tidpunkt för leverans
  • terminskontrakt, där termins utbyte har samma villkor som terminskontraktet

Före den industriella revolutionen, handlade man uteslutande med råvaror från jordbruket. Idag handlar vi även med råolja, naturgas, metaller, boskap och spannmål som exempel.